شعله های سرکش و خشمگین و سوزان شعله های سرکش و خشمگین و سوزان