تکنیک های خطرناک سئو | ۸ تکنیک خطرناک سئو

تکنیک های خطرناک سئو | ۸ تکنیک خطرناک سئو۱-خرید لینک به سایت ۲-ثبت پیام یا پاسخ های هرز و بی معنی در انجمن ها ۳-محوای تکراری ۴-جعل مقاله ۵-پنهان کردن ۶-صفحا