به گوگل صفحات خود را معرفی کنید

به گوگل صفحات خود را معرفی کنید اطمینان حاصل کنید که تمام صفحات در سایت را می توان با یک لینک از یک صفحه قابل دستیابی دریافت کرد. لینک ارجاع باید شامل متن یا، برای تصاویر باشد یک ویژگی alt باشد که مربوط به صفحه هدف است. پیوندهای قابل خواندن <a>برچسب ها با…