سئوکا سیروتا -

تجارت الکترونیک

سئوکار

سئوکار چیست؟ سئوکار فردیست که با کاراکترها و دستورهای خاصی (که بعضاً “عملگرهای پیشرفته” خوانده می شوند) استفاده میکنند برای ... ادامه مطلب