چگونه عکس پروفایل مناسب تهیه کنیم؟


چگونه عکس پروفایل مناسب تهیه کنیم؟

با توجه به اهمیت شبکه های اجتماعی و توجه افراد به عکس پروفایل فرد لازم هست یک بیزینس و یا یک بیزینس من به این مورد توجه خواصی داشته باشد. ما در ادامه این مقاله تحقیقات خودمون رو پیرامون این موضوع در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم.

بر اساس جدیدترین بررسی مشخص شد زمانی که کاربر عکس پروفایل شخصی را در شــبکه اجتماعی مشاهده میکند، در کمتر از ۴۰ میلیثانیه تاثیر عکس روی ذهن او برجا میماند و همین تاثیر نحوه برقراری ارتباط میان آنها را شکل میدهد. این بررسی روی بیش از هزار عکس پروفایل انجام شد و کارشناسان متوجه شدند که یک فرد در عکس پروفایل خود چطور باید به نظر برسد، چطور نباید به نظر برسد، چه لباس یا عینکی بپوشد، چگونه بخندد و چطور به دوربین نگاه کند تا مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج حاصل از این بررسی به قرار زیر اعالم شده است. بر این اساس اگر موارد زیر را رعایت کنید، بهترین عکس را برای پروفایل شخصی خود انتخاب کردهاید:
۱- به گونه ای بخندید که دندانهای شما اندکی مشخص باشد.
۲- زاویه نور به گونه ای باشد که سایه از قسمت سر به پایین ایجاد شود و به عبارت دیگر روی صورت شــما هیچ سایه ای وجود نداشته باشد.
۳- عکسی را انتخاب کنید که سر و شانه ها یا قسمت سر تا کمر مشخص باشد.
۴- به ساختار مستقیم یا قوسی در عکس مربعی خود توجه ویژه داشته باشید.
۵- عکس شما باید ترکیب نامتقارن داشته باشد.
۶- چشمها بدون هر گونه مانع در تصویر مشخص باشد.
این شش نکته برای انتخاب عکس مناسب پروفایل اهمیت ویژه دارد. با این وجود به دو مورد زیر هم به طور ویژه توجه کنید:
– مستقیم به دوربین نگاه کنید.
– پسزمینه تصویر روشن باشد.
همچنین توجه داشته باشید که در عکس مناسب پروفایل نباید نکات زیر وجود داشته باشد:
۱- از کاله استفاده نکنید.
۲- در عکس پروفایل نباید عینک به چشم داشته باشید.
۳- آرایش غیرطبیعی موها، تابش خیره کننده نور و سایه روی چشمهای شما عکس را نامناسب میکند.
۴- لبخند شما نباید به خنده عمیق تبدیل شود.
۵- نباید از آنچه در حالت طبیعی مشاهده میشوید جذابتر یا غیرواقعیتر بهنظر برسید.

۶- در عکس پروفایل باید تنها باشید در واقع این عکس معرف شما هست و مخاطب نباید دنبال شما بگردد.

محققان دانشــگاه یورک در مجموع ۶۵ نکتهای که در عکس پروفایل میتواند روی نظر مخاطب تاثیر بگذارد شناســایی کردند. از جمله این نکات حتی میتوان به انحنای بینی، شکل استخوان گونه، محل قرار گرفتن ســر و… اشاره کرد. برای هر یک از این ۶۵ مورد توضیحات علمی آورده شد و مشخص شد هر کدام از آنها چه تاثیراتی را برجا میگذارند.
محققان در مجموع اعالم کردند که هر یک از ۶۵ نکته مذکور میتوانند به سه شکل زیر روی مخاطب تاثیر بگذارند:
-تقرب: آیا این شــخص میخواهد به من کمک کند یا به من آسیب برساند؟
-تسلط: آیا این شخص میتواند به من کمک کند یا میتواند به من آسیب برساند؟
– جوانی-جذابیت: آیا این شخص میتواند یک شریک خوب برای من باشد یا یک رقیب خوب خواهد بود؟
در بخش تقرب یا نزدیکی، شــکل دهان در عکس مهمترین نکتهای بود که روی مخاطبان تاثیر میگذاشــت و در بخش جوانی-جذابیت مهمترین نکته چشمان فرد بود.
کارشناسان در پایان این بررسی نتایج زیر را بهدست آوردند:
– چشمان خود را نبندید: عینک آفتابی باعث میشود چشمان شما به خوبی دیده نشــود و این یک نکته منفی است. آرایش موها، نور زیاد، ســایه پررنگ و … از جمله مواردی اســت که میتواند عکس پروفایل شما را خراب کند.
– به موقعیت فک و صورت خود در عکس توجه کنید: خط سایه از ناحیه فک ایجاد میشود و باید به شما کمک کند تا تصویر بهتر و تاثیرگذارتر شود. توجه کنید محل قرار گرفتن فک در تصویر میتواند نوع انعکاس سایه را مشخص کند.
– هنگام لبخنــد زدن دندانهای خود را نشــان دهید: دهان بســته در هنگام لبخنــد زدن میتواند روی میــزان اعتماد مخاطبان تاثیر بگــذارد. اگر خنده بیش از یک لبخند باشــد هم تصویر شما مناسب نخواهد بود. برای تاثیرگذاری مناسب بهتر اســت لبخند کوچک بر لب داشته باشــید و دندانهای شما اندکی مشخص باشــد. بر اساس بررسی روی عکسهای ،بهترین لبخند مدلی است که در آن دندانهای شما مشخص باشد. این اتفاق باعث میشود محبوبیت عکس شما افزایش یابد. اگر قرار باشد بهصورت کمی این مســاله را بررســی کنیم، میزان تمایل کاربران به عکس شما با لبخندی که در آن دندانها مشــخص است تا دو برابر افزایش می‌یابد.
– لباس رســمی بپوشــید: لباسهای رســمی با رنگ تیره مناسبترین پوشش برای عکس پروفایل هستند. بهتر است این لباسها دکمه رنگی داشــته باشد تا نوعی تضاد در عکس ایجاد کند. برای آقایان کراوات با رنگ متضاد توصیه میشود و این نوع پوشش میتواند بیشــترین تاثیر را روی مخاطبان برجا بگذارد.
– مشخص بودن سرها و شــانه: چنین عکسی باعث میشود توجه بیشتری به آن جلب شود.
– به قوسهــا و زاویه هــا در عکس توجه کنیــد: زمانی که میخواهید در یک موقعیت ویژه بایستید تا عکس پروفایل بگیرید، به محیط پیرامون خود توجه کنید تا متوجه شوید پسزمینه شــما چه قوسهــا و زاویه هایــی دارد و چطور میتوانید خود را با آنها هماهنگ کنید. زاویه چشــمان شما باید نسبت به لنز دوربین با زوایایی که در تصویر وجود دارد متناسب باشد

استخدام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *