download 20

مبانی موتورهای جستجو

موتورهای جستجو به مانند ماشین های پاسخگویی هستند. آنها در بین میلیارد ها محتوا به جستجو پرداخته و با ارزیابی هزاران فاکتور تشخیص می هند که کدام محتوا بیشترین نزدیکی را به پاسخ سوال شما دارد.

موتورهای جستجو تمام این کارها را ابتدا به واسطه کشف و فهرست بندی محتوا تحت عنوان پایش و ایندکس انجام می دهند. سپس این نتایج را تحت فرایند دیگری با نام رتبه بندی، برای کاربران مرتب می کنند.

کدام نتایج جستجو، ارگانیک یا طبیعی هستند؟

نتایج ارگانیک جستجو آنهایی هستند که در اثر سئو ایجاد شده و تنها با هزینه کردن در سیستم تبلیغاتی گوگل نمایش داده نشده اند. شناسایی نتایج ارگانیک از نتایج تبلیغاتی بسیار آسان است. نتایج تبلیغاتی دارای برچسب Ad در کنار خود هستند. اما امروزه با وجود تغییرات در روش های جستجو، چگونه می توان نتایج ارگانیک را از بقیه تفکیک کرد؟

امروزه نتایج جستجو (با نام صحیح SERP) شامل ترکیبی از تبلیغات و نتایج ارگانیک پویا تریست. از نمونه نتایج طبیعی جستجو پویا می توان به بخش هایی با عنوان Answr Box، People Also Ask، اسلاید تصاویر، و بسیاری از دیگر موارد اشاره کرد. این ویژگی ها با توجه به چیزی که کاربران به دنبال آن هستند در حال ارتقا و تغییر هستند.

این که موتورهای جستجو برای درامدزایی از تبلیغات استفاده می کنند چیز طبیعیست. هدف آنها ارائه پاسخ های بهتر به کاربران، بازگشت آنها به موتورهای جستجو در آینده و صرف زمان بیشتر کاربران در نتایج جستجو است.

برحی از امکانات گوگل مانند featured snippets یا related questions تحت تاثیر سئو می توانند باشند. در عین حال برخی دیگر از این ویژگی ها تحت تاثیر سئو نیستند. به عنوان مثال داده های گرفته شده از وب سایت هایی مانند Wikipedia، WebMD و IMDB به خاطر اعتبار بالای این منابع است.

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺳﺎﺳﯽ

– ﻣﺘﻦ alt

ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ HTML ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻴﻢ، ﻳﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﮑﺲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻴﻢ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻴﺴﺖ

– ﻣﺘﻦ ﻟﻨﮕﺮ ((Anchor text

ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﺘﻨﯽ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻟﻴﻨﮏ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﺑﮏ ﻟﻴﻨﮏ ((Backlink

ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻴﻨﮏ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻟﻴﻨﮏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﮏ ﻟﻴﻨﮏ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﯼ ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻣﯽ‌ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﮏ ﻟﻴﻨﮏ‌ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﺭﺗﺒﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺑﮏ ﻟﻴﻨﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ!

– ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ((Heading Tags

ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ HTML ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻴﺘﺮ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ H1 ﭘﺮﺍﻫﻤﻴﺖ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺍﺳﺖ.

– ﻟﻴﻨﮏ ((Hyperlink

ﻟﻴﻨﮑﯽ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻳﺪ.

– ﺗﻨﺎﻭﺏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﻴﺪﯼ ((Keyword  Frequency

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﮐﻠﻴﺪﯼ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

– ﻋﺒﺎﺭﺕ ﮐﻠﻴﺪﯼ ((Keyword Phrase

ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﻳﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ، ﺑﺮﺍﯼ ﻳﮏ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

– ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺪﻑ ((Landing Page

ﺻﻔﺤﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﺭﻭﯼ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

– ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺘﺎ ((Meta Tag

ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﮐﻠﻴﺪﯼ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺎ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺘﺎ (Title)، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ (Description) ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪﯼ (Keywords) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.

– ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﻫﻨﺪﻩ ((Referrer

ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻟﻴﻨﮏ ﻳﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﯽ‌ﮔﻮﻳﻨﺪ.

Robot.txt –

ﻧﺎﻡ ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﺳﺮﻭﺭ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺗﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﯽ‌ﻧﻮﻳﺴﻴﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﻫﺪ.

– ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ Usability

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻌﻴﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺖ‌ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ.

سئوکار حرفه ای:مهندس مهدی مژدهی

SEOبهینه سازی سایتبهینه سازی وب سایت seoبهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوسئوسئوکار حرفه ایسئوکار حرفه ایسئوکار وب سایتوب سایتوبلاگ

بهینه سازی وب سایتسئوسئوسایتسئوکارسئوکار حرفه ایسئوکار حرفه ای سیروتاموتورهای جستجو

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!