سارا دیدبان سئوکار سیروتا

سارا دیدبان سئوکار سیروتا

سرکار خانم سارا دیدبان، قائم مقام و سرتیم مجموعه بزرگ سئوکار سیروتا میباشند که از اسفند 1393 وارد این مجموعه شد و توسط شخص مدیریت آموزش های تخصصی را دریافت و با تجربه 6 ساله خود به یکی از تکیه گاه های تیم حرفه ای سئوکار سیروتا مبدل شد.

ایشان با توجه به تخصص های خود فرد مورد اعتماد و امین مدیریت مجموعه جناب مهندس مژدهی میباشند که اختیار تام را در این مجموعه دارا هستند.

سارا دیدبان سئوکار سیروتا

خلاق و علاقه مند به یادگیری بیشتر

ایشان در اکثر پروژه های مجموعه نقش بسزایی دارند.